Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Informacja dla klientów banku dotycząca ochrony depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Szanowni Państwo,

Miło mi Państwa poinformować, że – zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. (z późn. zm.) o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym – środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Hajnówce przez Klientów Banku na rachunkach imiennych objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach ustawowego systemu gwarantowania.

System gwarantowania dotyczy depozytów zgromadzonych w bankach krajowych. Celem jego jest zapewnienie osobom uprawnionym środków gwarantowanych do wysokości określonej w powyższej ustawie w razie ich niedostępności.

Od dnia 30 grudnia 2010 r. gwarancją w 100% są objęte środki do równowartości w złotych 100.000 EURO.

Rok 2011 jest pierwszym, w którym obowiązuje nowy termin wypłaty środków gwarantowanych – do 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku..

Do środków gwarantowanych zalicza się środki pieniężne Klienta zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Hajnówce. na wszystkich imiennych rachunkach, prowadzonych zarówno w złotych jak i w walutach obcych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, wyliczonych w ustawie Prawo Bankowe (art. 5 ust. 1 i 2), potwierdzone wystawionymi przez bank dokumentami imiennymi, powiększone o należne odsetki, naliczone do dnia spełnienia warunków gwarancji. Do środków gwarantowanych należą także kwoty z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz z tytułu kosztów pogrzebu posiadacza rachunku, o ile stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku – do wysokości określonej ustawą o BFG. Dokładne określenie, co zalicza się do środków gwarantowanych oraz jakie są wyjątki znajdą Państwo w ww. ustawie. Wyliczoną kwotę środków gwarantowanych Klienta pomniejsza się o wielkość zobowiązań w stosunku do Banku.

Wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych – po dokonaniu odpowiedniego przeliczenia – wg kursu średniego NBP z dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości Banku.

Klientami uprawnionymi do otrzymania z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego środków gwarantowanych są:

1) posiadacz rachunku bankowego będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, szkolną kasą oszczędnościową bądź pracowniczą kasą zapomogowo-pożyczkową lub

2) osoby uprawnione do wypłaty im określonych środków po śmierci posiadacza rachunku bankowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku rachunku wspólnego uprawnionym do otrzymania środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest każdy ze współposiadaczy rachunku bankowego – w granicach określonych w umowie rachunku bankowego, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych. W przypadku rachunku prowadzonego dla spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, uprawnionym do otrzymania środków gwarantowanych jest ta spółka.

Wyłączeniu z ustawowego systemu gwarantowania podlegają zgromadzone na rachunkach bankowych środki pieniężne osób, którymi są:

1) Skarb Państwa,

2) banki krajowe, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe – w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe,

3) podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.),

4) podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.),

5) podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późn. zm.),

6) podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.),

7) podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.),

8) jednostki organizacyjne, które zgodnie z treścią art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego,

9) akcjonariusze Banku, posiadający w dniu zawieszenia działalności Banku, pakiet co najmniej 5% akcji, a także osoby, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.),

10) członkowie zarządu lub rady nadzorczej Banku, bądź osoby pełniące w Banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów Banku, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu zawieszenia działalności Banku lub spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego zawieszenie działalności Banku lub dzień spełnienia warunków gwarancji.

Uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na fakt, że w przypadku, gdy Bank jest pośrednikiem oferowanych usług finansowych (np. polis ubezpieczeniowych, jednostek funduszy inwestycyjnych itd.), a stroną umowy jest inny podmiot, Bank pełni w takim przypadku jedynie rolę kanału dystrybucji produktów finansowych. Pracownicy Banku w takim przypadku wyczerpująco poinformują Państwa, kto jest stroną umowy.

Powyższe informacje, zgodnie z wymaganiami ww. ustawy, kierujemy także do Tych z Państwa, którzy nie są Klientami Banku, uprawnionymi do otrzymania z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego środków gwarantowanych.

W przypadku wątpliwości zapraszamy Państwa do Oddziałów Banku.

Więcej informacji na temat zasad gwarantowania depozytów znajdą Państwo na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – www.bfg.pl,

infolinia – 0 800 569 341.