Historia

Dnia 15 grudnia 1945 roku odbyło się Walne Zebranie Organizacyjne założycieli Banku Spółdzielczego w Hajnówce. Datę tę uznaje się za początek istnienia Banku.

                W skład założycieli weszło 13 osób  i Wytwórnia Wód Gazowanych Bracia Sawiccy i Gawryluk. Wśród założycieli znalazł się wójt gminy Hajnówka Michał Borowik, który decyzją Rady Nadzorczej z dnia 2 stycznia 1946 roku, wraz z Kazimierzem Lausem i Michałem Gawrylukiem utworzyli pierwszy zarząd.

                Bank ze statusem firmy z odpowiedzialnością ograniczoną prowadził działalność na terenie osady i gminy Hajnówka. Po wyzwoleniu prawa miejskie Hajnówka otrzymała dopiero w 1951 roku, pomimo że przed wojną miasto liczyło dużo ponad dwadzieścia tysięcy mieszkańców.

                Na początku 1948 roku doszło do przyłączenia Kasy Kredytowo – Oszczędnościowej Pracowników Administracji Lasów Państwowych co znacznie wzmocniło Bank Spółdzielczy. Hajnówka to tradycyjne miasto leśników i drzewiarzy położone uroczo  na skraju Puszczy Białowieskiej.

                Ustawa o spółdzielniach z 1950 roku spowodowała przemianowanie Banku Spółdzielczego na Gminną Kasę Spółdzielczą w Hajnówce z odpowiedzialnością udziałami.

Zarząd w tym czasie liczył 5 osób:

–          Piotr Wasiluk – Przewodniczący

–          Aleksandra Leśnik – Członek Zarządu

–          Włodzimierz Prokopiuk – Członek Zarządu

–          Grzegorz Drewnowski – Zastępca Członka Zarządu

–          Jan Sawicki – Zastępca Członka Zarządu

Teren działania Kasy określony został na gminy Hajnówka, Narewka, Białowieża w ówczesnym powiecie Bielsk Podlaski.

                Po kolejnej reformie administracji państwowej i samorządowej w statucie Kasy Spółdzielczej  pojawia się nowy zapis datowany na 1956 rok z którego wynika, że terenem działania jest miasto Hajnówka i trzy gromady w powiecie. W postanowieniu Sądu Rejonowego w Białymstoku Wydział II Rejestr Spółdzielni odnotowano nowy,  poszerzony do 3 członków i 3 zastępców skład zarządu z udziałem członkowski wynoszącym  50 złotych.

W wyniku kolejnej reformy w roku 1958 spółdzielnia wróciła  do nazwy Bank Spółdzielczy w Hajnówce.

                W historii banku zapisało się szereg osób jako jego pracownicy i zarządzający.

Od  roku 1950 pracował Piotr Wasiluk kiedy to powołany został w skład Zarządu jako jego Przewodniczący. W zarządzie pracował do roku 1974 czyli do momentu przejścia  na emeryturę.

                Kolejne nazwisko to Aleksandra Leśnik , która w 1949 roku weszła do składu Zarządu i wśród grona osób kierujących placówką pozostawała do 1973 roku.

                Długoletnim dyrektorem i Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego był Włodzimierz Bołtromiuk, który karierę zawodową w bankowości spółdzielczej związał  na lata  1976-1991.

W 1974 roku Bank przeszedł do nowej siedziby przy ulicy Piłsudskiego 12. Budynek został wykonany jako inwestycja własna Banku Spółdzielczego i Oddziału PZU w Hajnówce.

Po wyjściu ze struktur powiązanych z BGŻ Bank samodzielnie prowadził  działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Hajnówka oraz Białowieża i Czyże gdzie znajdowały się jego Oddziały.

                W latach 1995-2002 Bank zrzeszony  był w Warmińsko Mazurskim Banku Regionalnym.

Od 28 marca 2002 roku  po kolejnej reformie wynikającej z ustawy o restrukturyzacji Banków Spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej Bank  zrzeszony był w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. w Warszawie.

                W ostatnich latach Bank szybko przeobraża się w nowoczesną placówkę  zmieniającą swój wizerunek, wygląd zewnętrzny i wewnętrzny a także funkcjonalność.

                Na przełomie lat  1997 – 1998 przeprowadzono gruntowny remont wewnątrz a w 2002 roku dokonano przebudowy otoczenia i elewacji zewnętrznej. Bank zyskał nowy wystrój, wykonano wygodne miejsca dojazdowe i parkingowe.

                W roku 1999  doszło do połączenia grupy banków spółdzielczych i w ten sposób powstała  nowa struktura. Obecnie Bank Spółdzielczy  z siedzibą w Hajnówce posiada  swoje Oddziały i Filie  w Białowieży , Czyżach, Czeremsze, Dubiczach Cerkiewnych, Orli, Kleszczelach, Mielniku i Nurcu Stacji a więc w obrębie trzech powiatów: hajnowskiego, bielskiego  i siemiatyckiego .

Liczącym się atutem w naszej działalności i w dalszym rozwoju Banku, jest zrzeszenie się z najliczniejszą grupą banków spółdzielczych w Polsce, a mianowicie zrzeszenie się z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Zrzeszenie nasze skupia 358 banków spółdzielczych, z kolei Bank BPS jako spółka, jest największym spośród Banków Zrzeszających Bankiem. Jako Bank korzystamy z efektów zrzeszenia i liczymy na dalsze efekty dynamicznie rozwijającej się współpracy. Tak silne zrzeszenie stanowi przede wszystkim o bezpieczeństwie zgromadzonych środków i komforcie depozytariuszy.

W czerwcu 2016 roku Bank przystąpił do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Zawarte przez biorące udział w tym przedsięwzięciu banki spółdzielcze i Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. porozumienie o gwarancjach płynności i wypłacalności ma podnieść bezpieczeństwo prowadzenia działalności poszczególnych banków. Wpłaty uczestników do Systemu Ochrony Instytucjonalnej (IPS) wpłyną na budowanie systemu wsparcia płynności i wypłacalności w sektorze bankowości spółdzielczej, co w efekcie umocni stabilność finansową banków spółdzielczych (instytucje te staną się jeszcze bezpieczniejsze i bardziej nowoczesne). Podjęte działania wpisują się w proces wprowadzania nowych rozwiązań regulacyjnych, których celem jest zapewnienie stabilności sektora finansowego w Polsce i w Europie.