Kredyt obrotowy

Przeznaczenie kredytu:

Przeznaczony jest na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej, związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych. Kredyt może być udzielony na sfinansowanie zapasów, rozliczeń międzyokresowych czynnych, należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami oraz płatności.

Kto może uzyskać kredyt?

Kredyt może być udzielony Kredytobiorcy, który:

  • posiada zdolność kredytową, potwierdzoną przez Bank na podstawie udokumentowanych stałych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub innych źródeł dochodów, zapewniających spłatę kredytu wraz z odsetkami
  • ustanowi prawne zabezpieczenie zwrotności kredytu

Wysokość kredytu:

Wysokość kredytu uzależniona jest od zapotrzebowania na środki obrotowe oraz stopnia ryzyka wynikającego z oceny zdolności kredytowej.

Okres na jaki można uzyskać kredyt:

Okres kredytowania uzależniony jest od stopnia ryzyka wynikającego z oceny zdolności kredytowej 

Spłata kredytu i odsetek:

Następuje w terminach określonych w umowie kredytu. Odsetki naliczane są od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie i spłacane w okresach miesięcznych lub kwartalnych.

Oprocentowanie kredytu:

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy i aktualnie wynosi:

  • do 1 roku – WIBOR 1M + 8,7 pp
  • powyżej 1 roku do 2 lat – WIBOR 1M + 9,7 pp
  • powyżej 2 lat – WIBOR 1M + 10,7 pp

Tryb uzyskania kredytu:

Osoby wyrażające chęć uzyskania kredytu, składają wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek oraz informacje na temat niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia wniosku kredytowego można uzyskać w placówkach banku. Rozpatrzenie wnosku o kredyt następuje po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

PO SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W HAJNÓWCE