Polityka Informacyjna

2022 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Hajnówce za 2022 r

Informacje o charakterze jakościowym dotyczące systemu kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego w Hajnówce

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta

Informacja finansowa z zakresu poziomu kapitału

Informacje o charakterze jakościowym dotyczące zarządzania ryzykiem płynności Banku Spółdzielczego w Hajnówce na podstawie wymagań Rekomendacji P

Informacja ujawniana na podstawie art. 111b Ustawy Prawo bankowe

Informacje o charakterze jakościowym dotyczące zarządzania ryzykiem istotnym Banku Spółdzielczego w Hajnówce

Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22aa Ustawy Prawo Bankowe

Bilans

Zasady Ładu Korporacyjnego

Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Hajnówce o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Polityka unikania konfliktów interesów

Polityka wynagradzania

Struktura organizacyjna


2021 r.

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału według stanu na 31.12.2021 r

Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Hajnówce za 2021 r

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta za 2021 r

Informacja ujawniana na podstawie art. 111b Ustawy Prawo bankowe

Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe

Informacje o charakterze jakościowym dotyczące zarządzania ryzykiem płynności Banku Spółdzielczego w Hajnówce


2020 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Hajnówce za 2020 r

Sprawozdanie Biegłego rewidenta za 2020 r

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na 31.12.2020 r


2019 r .

Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Hajnówce za 2019 r

Sprawozdanie Biegłego rewidenta za 2019 r

Informacje o charakterze jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej
wg stanu na 31.12.2019r