Kwota zapisu na wypadek śmierci, kwota wolna od zajęcia

Kwota zapisu na wypadek śmierci

Kwota wypłaty środków z rachunku bankowego z dyspozycją na wypadek śmierci nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

Kwota ustalona na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.) ogłasza się. iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2018 r. wyniosło 4.588,54 zł .

Kwota ta wynosi: 20 x 4.588,54 zł  = 91.770,80  zł 

 Kwota wolna od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. 

Kwota ustalona na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.1) ogłasza się. iż minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosi  2 100,00 zł.

Kwota ta wynosi: 2 100,00 x 0,75  = 1 575,00 zł.