Rachunki – klienci indywidualni

Bank Spółdzielczy w Hajnówce oferuje nowoczesny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy „UNIKONTO”, który umożliwia:

 • gromadzenie środków pieniężnych,
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, rozliczenia w trybie polecenia zapłaty,
 • uzyskanie i wykorzystywanie kredytu,
 • korzystanie z kart bankomatowych,
 • korzystanie z usługi INTERNET BANKING
 • korzystanie z innych usług i produktów oferowanych przez Bank w ramach UNIKONTA, zgodnie z warunkami określonymi w odrębnych umowach oraz regulaminach,
 • możliwość telefonicznego udzielania informacji o saldzie rachunków bankowych

UNIKONTO może być otwierane przez BS dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych:

 • rezydentów – dla jednej osoby lub jako wspólne dla kilku osób
 • nierezydentów –dla jednej osoby zatrudnionej przez podmiot mający siedzibę w kraju albo otrzymującej środki z tytułu emerytury, renty, stypendium oraz innych tytułów, wypłacane przez podmiot mający siedzibę w kraju

Otwarcie UNIKONTA następuje po zawarciu umowy na piśmie pomiędzy Bankiem a osobą występującą o jego otwarcie, według obowiązującego w Banku wzoru. Osoba otwierająca rachunek zobowiązuje się do systematycznych wpłat o określonej wysokości (np. pobory, renta/emerytura, zasiłek itp).

Posiadacz rachunku może złożyć dyspozycję przekształcenia rachunku Unikonto:

 • prowadzonego dla jednej osoby na rachunek Unikonto wspólnego,
 • wspólnego na jeden albo dwa rachunki Unikonto,
 • powodującej zmianę typu rachunku Unikonto.

Za otwarcie UNIKONTA Bank nie pobiera żadnych opłat. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku to  4,50 zł. Za  pozostałe czynności związane z obsługą rachunku,  opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat. 

Swoim klientom proponujemy również talentKonto – 0 zł za prowadzenie rachunku

 •  talentKonto – umożliwiające korzystanie z kart bankomatowych i dostępem do internetu przeznaczone dla młodzieży od 13 roku życia do lat 18.

Istnieje możliwość przeniesienia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z innego Banku do Banku Spółdzielczego w Hajnówce. Wystarczy tylko złożyć w naszym Banku dyspozycję przeniesienia rachunku, a wszelkie formalności załatwiamy za klienta.