Skargi i reklamacje

Bank Spółdzielczy w Hajnówce dokłada wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi oraz oferowane produkty spełniały rynkowe standardy, a obsługa klienta była zawsze na najwyższym poziomie.

Jeśli jednak nie jesteście Państwo zadowoleni ze świadczonych przez nas usług lub znajdujący się w naszej ofercie produkt nie spełnił oczekiwań, można złożyć skargę, reklamację lub wniosek w jednej z poniższych form:

  • elektronicznie – na email centrala@bshajnowka.pl
  • pisemnie – wysyłając list na adres Bank Spółdzielczy w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka
  • osobiście – w najbliższej placówce Banku

Wszystkie skargi/reklamacje/wnioski wpływające do Banku rozpatrywane są ze szczególną starannością. Staramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi na kierowane do Banku zapytania. Jednak w przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszone wystąpienie może wynieść 30 dni kalendarzowych. 

Standardowo odpowiedź na złożoną skargę/reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny.

Odpowiedź dotycząca zgłoszonej przez Ciebie skargi czy reklamacji nie satysfakcjonuje Cię? W takiej sytuacji możesz złożyć do Banku odwołanie.

Masz również prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.

Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na skargę/ reklamację mogą Państwo:

  • odwołać się do Zarządu Banku w terminie 30 dni od decyzji Banku,
  • skorzystać z instytucji mediacji lub złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego,
  • skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich, w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu nie przewyższa kwoty 8 000 PLN,
  • złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu (dotyczy reklamacji składanych przez klientów indywidualnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółki cywilnej oraz rolników),
  • wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.

Załączniki:

Załącznik 1 – Formularz skargi (plik Word)

Załącznik 2 – Formularz reklamacji dla Klienta Indywidualnego (plik Word)

Załącznik 3 – Formularz reklamacji dla Klienta Instytucjonalnego (plik Word)

Załącznik 4 – Formularz reklamacyjny karty (plik Word)