Kredyt Mój Dom

Przeznaczenie kredytu:

Kredyt może być udzielany na:

  • zakup działki budowlanej,
  • zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej,
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
  • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank, pod warunkiem iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Regulaminu
  • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego lub w prawo odrębnej własności lokalu

Kto może uzyskać kredyt?

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna która ma pełną zdolność do czynności prawnych i posiada na podstawie oceny Banku zdolność i wiarygodność kredytową. Wiek Kredytobiorcy na koniec planowanego okresu kredytowania nie może przekroczyć 70 lat  

Wysokość kredytu:

Minimalna kwota kredytu nie może byc niższa niż 10 000,00 zł. Maksymalna kwota kredytu od 50% do 100 % wartości rynkowej nieruchomości.

Okres na jaki można uzyskać kredyt:

Okres kredytowania wynosi od 5 do 30 lat ( w przypadku zakupu działki budowlanej okres kredytowania wynosi od 1 roku do 15 lat)

Spłata kredytu i odsetek:

Spłata kapitału i odsetek następuje miesięcznie, w terminach określonych w umowie kredytu oraz harmonogramie, stanowiącym załącznik do umowy kredytu.

Oprocentowanie kredytu:

WIBOR 3M + 2,5 p.p

Tryb uzyskania kredytu:

Osoby wyrażające chęć uzyskania kredytu, składają wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek oraz informacje na temat niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia wniosku kredytowego można uzyskać w placówkach banku. Rozpatrzenie wnosku o kredyt następuje po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

PO SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W HAJNÓWCE