Kredyt nawozowy

Przeznaczenie kredytu:

Kredyt przeznaczony jest na następujące cele:

  1. zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
  2. zakup kwalifikowanego materiału siewnegozbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu. motylkowych grubonasiennych i dorbnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materaiłu szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
  3. zakup hodowlanych jałówek, loszek. owiec-maciorek, kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów z wyłączeniem zakupu na eksport,
  4. zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji

Kto może uzyskać kredyt?

 Kredyt może być udzielony Kredytobiorcy, który:

  • posiada zdolność kredytową, zapewniającą spłatę kredytu wraz z odsetkami i innymi należnymi opłatami, na warunkach określonych w umowie kredytu,
  • zarejestrował się jako producent rolny w prowadzonej przez  Agencję Restrukturyzacji  i Moernizacji Rolnictwa bazei danych,
  • otrzymał decyzję z ARiMR o przyznaniu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych za rok poprzedzający złożenie wniosku o kredyt w BS lub złożył we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę producenta Biurze Powiatowym ARiMR wniosek o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych za rok, w którym złożył wniosek o kredyt w BS

Kredyt udzielany jest krajowym producentom rolnym prowadzącym produkcję rolną

Kredyt na cele o których mowa w w/w punkcie 4 jest udzielany krajowym producentom. którzy prowadzą produkcję rolną metodami ekologicznymi i posiadają certyfikat lub zaświadczenie wydane przez upoważnioną jednostkę certyfikującą w rolnictiwe ekologicznym

Wysokość kredytu:

Przyznanie kredytu, jego wysokość, oprocentowanie i okres kredytowania uzależnione są od wiarygodności Kredytobiorcy oraz stopnia ryzyka wynikającego z oceny zdolności kredytowej.

Wysokość kredytu przeznaczonych na cele, o których mowa w punkcie 4 nie może przekroczyć łącznie równowartości 50q żyta na 1 ha wg cen przyjętych do naliczania podatku rolnego w roku, w którym zawarto umowę kredytu.

Okres na jaki można uzyskać kredyt:

Kredyt udzielany jest na okres do 15 miesięcy.

Spłata kredytu i odsetek:

Spłata kredytu może następować jednorazowo lub w ratach, w terminach określonych w umowie kredytu. Odsetki naliczane są od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie.

Oprocentowanie kredytu:

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M+3,8 pp. Odsetki za dany miesiąc naliczane są wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR depozytów jednomiesięcznych z poprzedniego miesiąca powiększone o marżę BS

Tryb uzyskania kredytu:

Osoby wyrażające chęć uzyskania kredytu, składają wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek oraz informacje na temat niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia wniosku kredytowego można uzyskać w placówkach banku. Rozpatrzenie wnosku o kredyt następuje po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

PO SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W HAJNÓWCE