Założenia Polityki Informacyjnej Banku

§ 1

1.      Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w  Hajnówce, zwanego dalej Bankiem określa zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji ogłaszanych informacji oraz Polityki informacyjnej Banku.

2.      Informacje podlegające ogłaszaniu obejmują:

1)      Strategię zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;

2)      opis procesów (w tym strukturę organizacyjną) zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;

3)      zasady stosowania polityki w zakresie zarządzania ryzykami;

4)      opis systemów raportowania poszczególnych rodzajów ryzyka;

5)      przyjęte w Banku metody wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka;

6)      Zasady ustalania (Politykę) zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku.

7)    Informacje ilościowe w zakresie składników wynagradzania stanowisk kierowniczych w podziale na stałe i zmienne z uwzględnieniem ilości osób otrzymujących ww. wynagrodzenie.

8)   Wartość płatności związanych z zatrudnieniem i z zakończeniem stosunku zatrudnienia dokonanych w danym roku obrotowym, liczbę osób otrzymujących takie płatności oraz najwyższą taką płatność na rzecz jednej osoby.

9)  Informacja o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym roku, w podziale na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na kategorie zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym), oraz o tym, jakie działania mitygującew związku z tym zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości

10)  Informacja o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku – według uznania Banku.

3.      Informacje wymagane przez Rekomendację „P” w zakresie:

a)      roli i zakresu odpowiedzialności właściwych komitetów oraz innych jednostek funkcjonalnych i biznesowych,

b)      działalności w zakresie pozyskiwania finansowania,

c)      stopnia, w jakim funkcje skarbowe oraz zarządzanie ryzykiem płynności są scentralizowane bądź zdecentralizowane,

d)     w przypadku zrzeszonego banku spółdzielczego, funkcjonowania w ramach zrzeszenia.

e)      rozmiar i skład nadwyżki płynności banku, 

f)       wymogi dotyczące dodatkowego zabezpieczenia na wypadek obniżenia oceny kredytowej banku,

g)   normy płynności oraz inne regulacyjne normy dopuszczalnego ryzyka w działalności banków obowiązujące w danej jurysdykcji.

h)      lukę płynności zawierającą kilka najbliższych przedziałów dla pozycji bilansowych i pozabilansowych oraz otrzymane na tej podstawie skumulowane luki płynności,

i)      w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych oraz banku zrzeszającego, dodatkowe zabezpieczenie płynności w ramach zrzeszenia.

j)       aspekty ryzyka płynności, na które bank jest narażony i które monitoruje,

k)      dywersyfikację źródeł finansowania banku, 

l)        inne techniki wykorzystywane do ograniczania ryzyka płynności,

m)    pojęcia stosowane w procesie mierzenia pozycji płynnościowej i ryzyka płynności, d)łącznie z dodatkowymi wskaźnikami, dla których bank nie ujawnia danych,

n)     wyjaśnienie, w jaki sposób ryzyko płynności rynku (produktu) jest odzwierciedlone w systemie zarządzania płynnością płatniczą banku,

o)      wyjaśnienie, jak są wykorzystywane testy warunków skrajnych,

p)      opis modelowanych scenariuszy testów warunków skrajnych,

q)      wskazanie, czy i w jakim stopniu plan awaryjny płynności uwzględnia wyniki testów warunków skrajnych,

r)       politykę banku w zakresie utrzymywania rezerw płynności,

s)      ograniczenia regulacyjne w zakresie transferu płynności w obrębie jednostek grupy j)lub, w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych i banku zrzeszającego, w obrębie zrzeszenia,

t)       częstotliwość i rodzaj wewnętrznej sprawozdawczości w zakresie płynności – Instrukcja SIZ.

4.      Dodatkowe informacje wymagane przez Rozporządzenie 575/2013 UE, nie ujęte w Uchwale 385/2008 KNF:

a)      Zasady oceny odpowiedniości członków Zarządu i Rady Nadzorczej (Regulamin działania Zarządu, Regulamin działania Rady Nadzorczej) zawierające politykę rekrutacji dotyczącą wyboru członków organu zarządzającego oraz rzeczywistego stanu ich wiedzy, umiejętności i wiedzy specjalistycznej oraz strategię w zakresie zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków organu zarządzającego,

b)      Bufory kapitałowe (art. 440),

c)      Wskaźnik dźwigni finansowej (art. 451).

5.      Inne informacje określone w załączniku nr 1 do Instrukcji sporządzania i ujawniania informacji w Banku Spółdzielczym w Hajnówce.

6.      Zakres informacji wymienionych w ust. 2 podlega zatwierdzeniu przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku na zasadach określonych w § 2.

7.      Informacje wymienione w ust. 2 podlegają weryfikacji przez  Głównego Księgowego na zasadach określonych w § 2 niniejszej Polityki.

8.      Informacje wymienione w ust. 2 są ogłaszane w cyklach rocznych najpóźniej 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Przedstawicieli.

9.      Informacje, o których mowa w ust. 2 są udostępniane wszystkim zainteresowanych w formie papierowej w Centrali Banku w  Hajnówce, ul. Piłsudskiego 12, w pokoju nr 8 w godzinach  10-13

§ 2

1.      Polityka informacyjna jest weryfikowana, co najmniej raz w roku, w terminie do 30 grudnia przez Radę Nadzorczą.

2.      Stanowisko sprawozdawczości i analiz ryzykaprzedkłada Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku propozycję weryfikacji Polityki informacyjnej, w terminie do końca grudnia każdego roku.

3.      Zarząd i Rada Nadzorcza Banku zatwierdza wszystkie zmiany oraz weryfikację Polityki informacyjnej,

§ 3

Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu zawiera Instrukcja sporządzania i  ujawniania informacji w Banku Spółdzielczym w Hajnówce .

§ 4

Niniejsza Polityka informacyjna podlega ujawnieniu na stronie internetowej Banku.